ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TAGFELVÉTELI ELJÁRÁSHOZ

 1. Bevezetés
 2. Jelen adatkezelési tájékoztató a Momentum Egyesület (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tagfelvételi eljárása során jelentkezett személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) személyes adatainak kezeléséről nyújt tájékoztatást. A tájékoztató elérhető digitális formában az Adatkezelő honlapján, valamint kinyomtatott formában az Adatkezelő székhelyén.

 3. Az adatkezelő
 4. A Momentum Egyesület, mint Adatkezelő elérhetőségei: Székhelye: H-1078 Budapest, István utca 28., II. emelet 22.; postacím: 1365 Budapest, Pf. 684; E-mail: [email protected], honlap: momentum.hu)

 5. Az adatkezelés célja
 6. A Jelentkező személyes adatait a tagfelvételi eljárás lebonyolításának céljából kezeli az Adatkezelő, így az eljárás megszervezése, a jelentkezések elbírálása, kockázatok mérlegelése, háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolat tartás céljából. A tagfelvételi eljárás célja a Momentum Egyesület tagjai közé való felvétel, vagy annak elutasítása, illetve a későbbiekben létrejövő Momentum Párt tagjai közé való felvétel, vagy annak elutasítása. A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”) 4. § (2)-vel összhangban elengedhetetlenül szükséges e cél megvalósulásához; ahhoz szükséges mértékű az adatkezelés.

 7. Az adatkezelés jogalapja és az kezelt adatok forrása
 8. A Jelentkező személyes adatai kezelése önkéntes írásbeli hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelő a kezelt adatokat közvetlenül a Jelentkezőktől veszi fel, melyeket a Jelentezők egyrészt a jelentkezési és nyilatkozati ív kitöltése során, másrész a felvételi interjún ad meg. Az Adatkezelő ezen felül a bárki által elérhető, nyilvános adatokat is kezeli.

 9. Kezelt személyes adatok fajtái
 10. A tagfelvételi eljárás során kezelt személyes adatok köre a következő:

  1. név,
  2. e-mail cím,
  3. személyi igazolvány szám,
  4. nem,
  5. anyja neve,
  6. telefonszám,
  7. születési dátum,
  8. születési hely,
  9. állandó lakcím,
  10. jelenlegi vagy múltbeli képzésen való részvétel,
  11. nyelvismeret,
  12. jelenlegi és korábbi munkahelyek,
  13. Facebook profil,
  14. Linked-In profil,
  15. állampolgárság,
  16. büntetett/büntetlen előélet,
  17. párttagság
  18. politikai tevékenységet folytató szervezeti tagság,
  19. ismeretségi/kapcsolati hálóra vonatkozó adatok,
  20. (hazai és külföldi) szervezeti tagság és tevékenység,
  21. az Adatkezelő által szervezett korábbi eseményen való részvétel.

 11. Az adatkezelés időtartama
 12. Az Adatkezelő a Jelentkező személyes adatait az adott Jelentkező tagfelvételi eljárásának lezárulásáig kezeli, azt követően a személyes adatokat megsemmisíti.

 13. Adatfeldolgozók
 14. A felvételi eljárás részét képezi egy jelentkezési ív kitöltése, amely a Google Űrlapok szolgáltatás keretében elérhető. Ennek következtében a Google Inc. adatfeldolgozónak minősül a tagfelvételi eljárásban. Az Google Inc. adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Google Inc. Adatvédelmi Irányelvek című dokumentuma a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/; a székhelye pedig: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok; további információ pedig itt érhető el: https://www.google.com/intl/hu/contact/.

 15. Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?
 16. Az Adatkezelő tagjai férhetnek hozzá a Jelentkező által megadott személyes adatokhoz. Elsősorban az elnökség, az igazgatóság és a humánerőforrás munkacsoport tagjai, ám indokolt esetekben más tagok is hozzáférhetnek a megadott személyes adatokhoz. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek azokat megismerhetik, rendszerezhetik, következtetéseket vonhatnak le belőlük.

 17. Adattovábbítás, adatbiztonsági intézkedések
 18. Adattovábbítás nem történik a tagfelvételi eljárás során.

  A jelentkező által megadott személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő a személyes adatokat jelszóval védett elektronikus rendszeren belül kezeli, illetve az azokhoz hozzáférő személyeket titoktartási kötelezettség terheli, mely a megismert személyes adatokra is kiterjed.

 19. A Jelentkező, mint adatalany jogai I.: tájékoztatás, helyesbítés, törlés és zárolás kérése, tiltakozás
 20. Az Infotörvény alapján a Jelentkező tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás kérhető e-mail útján a [email protected] e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: H-1078 Budapest, István utca 28., II. emelet 22, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatási kérelem esetén annak megérkezésétől számítva a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban ad tájékoztatást.

  A Jelentkező személyes adataihoz fűződő joga olyan alapjog, amelynek az adatkezelés egésze során érvényesülnie kell. Ezért az Infotörvény alapján az ott meghatározott feltételeknek megfelelően a Jelentkező jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni az Adatkezelőtől, illetve a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat e-mailben a [email protected] e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1365 Budapest, Pf. 684., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával.

 21. A Jelentkező, mint adatalany jogai II.: Jogorvoslati jogok
 22. Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzed, hogy ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írj nekünk a [email protected] e-mail címre, vagy postai úton a 1365 Budapest, Pf. 684. címre. Ez azért célszerű, mert így tudunk a legegyszerűbben reagálni a felvetésedre.

  Felhívjuk a figyelmedet, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected], URL: http://naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll.

  A jogaid érvényesítse érdekében a bírósághoz fordulás joga is biztosított az adatkezelővel szemben. Dönthetsz úgy, hogy a pert a lakóhelyed vagy a tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt indítod meg.